Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 22 din 28.02.2017

Hotărârea nr. 22 din 28.02.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind menţinerea preţului mediu/ tonă masă verde obţinută de pe pajişti în judeţul Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al Comisiei pentru economice, agricultură şi dezvoltare rurală; Văzând Adresa nr. 360/ 13.02. 2017 a Direcţiei pentru Agricultură judeţeană Maramureş;
          În baza prevederilor art. 6 alin. (6) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/ 1991, norme aprobate prin H.G. nr. 1064/ 2013;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se menţine preţul mediu/ tonă masă verde obţinută de pe pajişti în judeţul Maramureş la 60 lei/ tonă stabilit prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 4 din 29 ianuarie 2014.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Maramureş;
  • Consiliilor locale din judeţul Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 28 februarie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 28 februarie 2017
Nr. 22