Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 220 din 04.10.2017

Hotărârea nr. 220 din 04.10.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de retragere a unor sume aprobate prin Hotărârea nr. 67/ 2017 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică;
          Văzând prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 66/2017 privind aprobarea repartizării pe destinaţii a sumei aprobate din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2016 în domeniul „cultură”, precum şi ale Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 87/2015 privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş şi a criteriilor organizatorice şi valorice care conferă caracterul prioritar al proiectelor;
          În baza prevederilor art. 1, alin. (2), art. 11, alin. (3) din O.G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, modificată şi completată prin O.G. nr. 2/ 2008 şi ale Legii nr. 199/ 2008 pentru aprobarea O.G. nr. 2/ 2008 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 51/ 1998;
          Văzând prevederile art. 36 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (5) lit. a) pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă retragerea sumelor aprobate prin Hotărârea Consiliului judeţean nr. 67/ 2017 prevăzute în anexă la hotărâre după cum urmează:
  • poziţia 11 oraş Borşa „Festivalul Hora la Prislop” – 50.000 lei
  • poziţia 15 Municipiul Baia Mare – „Festivalul Castanelor” – 50.000 lei.

          Art.2. Cu sumele retrase conform art. 1, se reîntregeşte fondul de rezervă la dispoziţia Consiliului judeţean.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară din 4 octombrie 2017. Au fost prezenţi 22 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 4 octombrie 2017
Nr. 220