Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 23 din 28.02.2017

Hotărârea nr. 23 din 28.02.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Statului de funcţii al Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Compartimentului resurse umane, Adresa nr. 40/ 2017 a Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, avizele favorabile ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de prevederile art. 26 alin. (3) din Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice coroborate cu prevederile art. 41 alin. (2) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii pentru Muzeul judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Compartimentului resurse umane;
  • Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 28 februarie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoș
Baia Mare, 28 februarie 2017
Nr. 23