Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 233 din 31.10.2017

Hotărârea nr. 233 din 31.10.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 188/2017 privind stabilirea componenţei Comisiei pentru protecţia copilului

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, avizele favorabile ale Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederile Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 502/ 2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului şi Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 797/ 2017 privind numirea doamnei Todoran Aurica în funcţia publică de conducere de secretar al judeţului;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. (1) Se aprobă modificarea Articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Nr.188/2017, în sensul că în componenţa Comisiei pentru protecţia copilului domnul Dragoş Ioan, director executiv D.J.A.P. se înlocuieşte cu doamna Todoran Aurica, secretar al judeţului, în calitate de preşedinte al comisiei.
          (2) Celelalte prevederi ale HCJ nr.188/2017 rămân neschimbate.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcției Juridice şi Administrație publică;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
  • Persoanelor nominalizate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare 31 octombrie 2017
Nr. 233