Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 234 din 31.10.2017

Hotărârea nr. 234 din 31.10.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificarea anexei Hotărârii nr. 167/ 2016 privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând Ordinul 1335/2017 al Inspectoratului General pentru situaţii de urgenţă;
          În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, coroborate cu prevederile art. 7 şi 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică aprobat prin H.G. nr. 787/ 2002;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Nr. 167/2016, în sensul desemnării domnului colonel Chichişan Miron Adrian, ca membru reprezentant al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență în componenţa nominală a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Maramureş.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Compartimentului Gestiunea Documentelor şi Secretariat A.T.O.P.;
  • Membrilor comisiei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare 31 octombrie 2017
Nr. 234