Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 235 din 31.10.2017

Hotărârea nr. 235 din 31.10.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş

          Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş prin care se propune redenumirea postului contractual de execuţie de muncitor necalificat din statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş în postul contractual de execuţie de îngrijitor şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;
          În baza prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş, prin redenumirea postului contractual de execuţie de muncitor necalificat în postul contractual de execuţie de îngrijitor.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţia Economică şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 34 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare 31 octombrie 2017
Nr. 235