Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 236 din 31.10.2017

Hotărârea nr. 236 din 31.10.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea statului de funcții la Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, Raportul Biroului resurse umane, Adresa nr.8965/22.09.2017 a Ansamblului Folcloric Național „Transilvania” prin care solicită modificarea statului de funcții ca urmare suplimentării cu posturi vacante şi avizele favorabile ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând seama de prevederile O.U.G nr. 63 / 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă modificarea Statului de funcții la Ansamblul Folcloric Național Transilvania ca urmare suplimentării cu două posturi vacante.
          Art.2. Modificarea statului de funcții se face cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în fondurile bugetare alocate.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 8 „abţineri”şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 octombrie 2017
Nr. 236