Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 237 din 31.10.2017

Hotărârea nr. 237 din 31.10.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Maramures și instituțiile de cultură din subordine

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică şi avizele favorabile ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural, ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza Hotărârii de Consiliu Județean Maramureș nr. 222/2017 privind aprobarea organizării evenimentelor de promovare a Județului Maramureș în perioada Noiembrie – Decembrie 2017;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), d), e), f), alin. (5) lit. a), pct. 4 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de colaborare – între Consiliul Judeţean Maramureş şi Ansamblul Folcloric Național ”Transilvania”, Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș, Școala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Protocolul de colaborare menţionat la art. 1 intră în vigoare de la data semnării lui de către părţi .
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”;
  • Muzeului de Etnografie și Artă Populară;
  • Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș;
  • Școlii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 octombrie 2017
Nr. 237