Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 239 din 31.10.2017

Hotărârea nr. 239 din 31.10.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea indemnizației fixe lunare a membrilor Consiliului de administrație al R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se stabilește indemnizația fixă lunară a membrilor Consiliului de administrație al R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș” la nivelul a două salarii minime pe economie.
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziții contrare se abrogă.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Biroului Resurse Umane;
  • R.A. „Aeroportul Internațional Maramureș”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru”, 9 „împotriv㔺i două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 octombrie 2017
Nr. 239