Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 24 din 28.02.2017

Hotărârea nr. 24 din 28.02.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul de specialitate al Biroului resurse umane cu nr. 153/23.02.2017 prin care se propune aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, avizele favorabile ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de prevederile art. 26 alin. (1) din Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri şi prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea organigramei Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, pentru anul 2017 conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 28 februarie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 28 februarie 2017
Nr. 24