Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 240 din 31.10.2017

Hotărârea nr. 240 din 31.10.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Maramureș în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației

          Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Maramureș, Raportul Direcției juridice și administrație publică şi avizul favorabil al Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          În baza Adresei nr.1924/2017 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației;
          Văzând prevederile art.96 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.a) pct.1 și ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Județean Maramureș în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației, domnul consilier județean Kökényesdi Mihai Ştefan.
          Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituției Prefectului – județul Maramureș;
  • Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Direcției Economice și Patrimoniu;
  • D-lui Kökényesdi Mihai Ştefan;
  • Centrului Școlar de Educație Incluzivă Sighetu Marmației.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, 2 „abţineri” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 octombrie 2017
Nr. 240