Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 242 din 31.10.2017

Hotărârea nr. 242 din 31.10.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Maramureș în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus

          Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Maramureș, raportul Direcției juridice și administrație publică şi avizul favorabil al Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          În baza Adresei nr.1276/2017 a Centrului Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus;
          Văzând prevederile art.96 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.a) pct.1 și ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Județean Maramureș în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus, domnul consilier județean Vlad Sorin Ilie.
          Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituției Prefectului – județul Maramureș;
  • Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Centrului Școlar de Educație Incluzivă Vișeu de Sus;
  • D-lui Vlad Sorin Ilie.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, o „abţinere” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare 31 octombrie 2017
Nr. 242