Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 243 din 31.10.2017

Hotărârea nr. 243 din 31.10.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului județean Maramureș nr. 127/31 mai 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş și Raportul comun al Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, al Direcției Juridice şi Administrație Publică şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Văzând Hotărârea Consiliului județean Maramureș nr. 127/31 mai 2017 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și de reprezentare a Autorității Contractante Județul Maramureș, în litigiul având ca obiect revendicarea privind costuri suplimentare și daune cumulate, formulată de S.C. Kasdum - GF S.R.L.;
          În baza prevederilor art. 21 alin. (2)-(3) coroborate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art.1. alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare, și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se aprobă modificarea Articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Nr. 127/ 31 mai 2017, privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de asistență și de reprezentare a Autorității Contractante Județul Maramureș, în litigiul având ca obiect revendicarea privind costuri suplimentare și daune cumulate, formulată de S.C. Kasdum - GF S.R.L care va avea următorul cuprins: „Art.1. Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de asistență și de reprezentare în litigiile privind proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Maramureș” cod SMIS 24129."
          Art.II. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Județean nr. 127/31 mai 2017 rămân neschimbate.
          Art.III. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru”, o „abţinere” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETARUL JUDEȚULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 octombrie 2017
Nr. 243