Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 25 din 28.02.2017

Hotărârea nr. 25 din 28.02.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Judeţului Maramureş la evenimentele naţionale şi internaţionale de promovare turistică pentru anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Biroului de Informare Turistică și Salvamont, avizele favorabile ale Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport precum şi ale Comisiei pentru buget – finanţe;
          Văzând prevederile art. 20 lit. c) și f) din O. G. nr. 58/1998 privind organizarea şi desfășurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă participarea Județului Maramureș la evenimentele naționale și internaționale de promovare turistică pentru anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Relații Publice și Promovarea Județului;
  • Biroului Informare Turistică și Salvamont.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 28 februarie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 28 februarie 2017
Nr. 25