Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 26 din 28.02.2017

Hotărârea nr. 26 din 28.02.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare DJ 182B, sector Coaș (int.DJ 182C) – Remeți pe Someș (int.DN 108E) Tronsonul: Șomcuta Mare (int. DN 1C) - Remeți pe Someș (int. DJ 108E)”, faza SF

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, ale Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei pentru economice, agricultură şi dezvoltare rurală;
          În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. (f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

         Art.1. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 182B, sector Coaș (int.DJ 182C) – Remeți pe Someș (int.DN 108E) Tronsonul: Șomcuta Mare (int. DN 1C) - Remeți pe Someș (int. DJ 108E)”, după cum urmează:
          Valoarea totală a investiției = 28.862.629lei, fără TVA, din care:
               Valoarea C+M = 24.913.596lei, fără TVA.
               Indicatori tehnici – lungimea drumului 14,366km.
               Durata de execuție: 21 luni
          Descrierea investiţiei este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş,
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 28 februarie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 28 februarie 2017
Nr. 26