Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 290 din 19.12.2017

Hotărârea nr. 290 din 19.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcției Economice și Patrimoniu, adresa Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Maramureş nr.2795/10.08.2017 şi precizările acestei instituţii din data de 18 decembrie 2017 precum şi avizele favorabil ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          Având în vedere dispoziţiile art. 84, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
          Ținând cont de prevederile art.7 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f), alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă preţurile medii ale produselor agricole, pentru anul fiscal 2018, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 201 din 27.10.2016.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Partenerilor interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr. 290