Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 291 din 19.12.2017

Hotărârea nr. 291 din 19.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu;
          Văzând amendamentul aprobat privind întregirea fondului de rezervă al bugetului judeţului;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 889/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Maramureş;
          Luând în considerare Anexa nr.1 a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale privind transferurile pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap în anul 2017;
          În temeiul Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Maramureş pe anul 2017 prin majorarea veniturilor şi a cheltuielilor cu suma de 24.921 mii lei ca urmare a majorării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 25.000 mii lei şi a diminuării Subvenţiei pentru finanţarea drepturilor persoanelor cu handicap cu suma de 79 mii lei.
          (2) Sinteza influenţelor din modificarea bugetului propriu al judeţului, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi titluri este prezentată în anexele nr.1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă reîntregirea fondului de rezervă cu suma de 130 mii lei, ca urmare a economiilor rezultate la cap.51.02 titlul „Cheltuieli de personal”.
          Art.3. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • AdministraţIei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureşş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Instituţiilor interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zetea Gabriel Valer
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr. 291