Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 292 din 19.12.2017

Hotărârea nr. 292 din 19.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu, amendamentul formulat de Comisia buget - finanţe, însuşit de Compartimentul de specialitate;
          Văzând avizele favorabile ale Comisie pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          Luând în considerare nota de fundamentare nr. 958 din 05.12.2017 a Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, a notei de fundamentare nr. 577 din 11.12.2017 a Serviciului Relații Publice și Promovarea Județului, din cadrul Consiliului județean, a notei de fundamentare nr. 41752 din 12.12.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș și a notei de fundamentare nr.909 din 14.12.2017 a Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din care rezultă oportunitatea și necesitatea investițiilor;
          În baza prevederilor a art.46 alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificări în „Lista obiectivelor de investiții” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Detalierea influenţelor intervenite în buget în urma modificărilor de la art. (1) este prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Administrației județene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu; 
  • Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare;
  • Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Maramureș.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr. 292