Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 293 din 19.12.2017

Hotărârea nr. 293 din 19.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei nr.4 la Hotărârea nr.164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între CEC Bank SA şi Judeţul Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, ale Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, precum şi ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală;
          Luând în considerare Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr. 3178/12.12.2017 privind necesitatea modificării Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr.164/2013;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. b) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliul judeţean Maramureş nr. 164/30 octombrie 2013 privind încheierea Contractului de credit de investiţii, a Contractului de ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare ale autorităţii administraţiei publice locale precum şi a Contractului de ipotecă mobiliară între C.E.C. Bank S.A. şi Judeţul Maramureş, reprezentând lista obiectivelor de investiţii finanţate din credit şi sumele aferente fiecăruia, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • C.E.C. Bank SA.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr. 293