Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 295 din 19.12.2017

Hotărârea nr. 295 din 19.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind însuşirea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Maramureş pe anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, avizele favorabile ale Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
          Văzând Adresa nr. 3.276119/2017 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş;
          Ţinând cont de prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003;
          În baza Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor aprobată prin Ordinul M.A.I. nr. 132/2007;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşeşte Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Maramureş pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
  • Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti” al judeţului Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr. 295

• Anexa poate fi consultată, în condiţiile legii, la Compartimentul pregătire şedinţe.