Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 296 din 19.12.2017

Hotărârea nr. 296 din 19.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREȘ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul județean de pază Maramureș

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, Raportul Biroului resurse umane, Nota de fundamentare nr. 359/29.11.2017 a Serviciului județean de pază Maramureş prin care se propune modificarea organigramei și a statului de funcţii ca urmare reorganizării activității precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Ţinând cont de prevederile Legii nr. 333/2003 și completările republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările ulterioare, ale H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Serviciul Județean de Pază Maramureș.
          (2) Organigrama și statul de funcții modificate conform prevederilor alin. (1) sunt cuprinse în anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte dispoziții contrare se abrogă.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Serviciului Județean de Pază Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr. 296