Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 297 din 19.12.2017

Hotărârea nr. 297 din 19.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Biroului resurse umane prin care se propune aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
           Ţinând cont de prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice coroborat cu Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş, conform Anexei nr. 1, Direcţia judeţeană de Evidenţă a Persoanelor conform Anexei nr. 2, Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş conform Anexei nr. 3.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanei;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr. 297