Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 298 din 19.12.2017

Hotărârea nr. 298 din 19.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportului Direcţiei Tehnice și Investiții, avizele favorabile ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
          Conform prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local precum şi a art. l, punctul 3, lit. h), din Ordinul nr. 182/31.08.2011, privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 şi în baza art. l, punctul 24, din Ordinul nr. 182/31.08.2011, privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 92/2007, a serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007, licenţele de traseu pentru curse regulate speciale se eliberează în baza hotărârii autorităţii administraţiei publice locale ori judeţene.
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă acordarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţia Tehnică şi Investiţii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr. 298