Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 299 din 19.12.2017

Hotărârea nr. 299 din 19.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.94/27.04.2017 pentru aprobarea Planului de întreţinere şi reparații curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2017

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei Tehnice, Referatul S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A. şi avizele favorabile ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi protecţia mediului;
          În baza prevederilor Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş nr.43/22.03.2011 privind aprobarea înfiinţării şi stabilirea modului de operare a Serviciului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene, nr. 58/21.04.2011 de aprobare a Regulamentului de serviciu, Caietului de sarcini şi a Contractului de delegare a gestiunii privind Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene, nr.109/30.09.2011 privind completarea Caietului de sarcini şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de administrare a domeniului public al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene, nr.108/30.09.2011privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş a sectoarelor de drum judeţean 186 situate în intravilanul oraşelor Dragomireşti, Săliştea de Sus, Seini şi Şomcuta Mare, nr.127/24.10.2011 privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş a sectoarelor de drumuri judeţene situate în intravilanul oraşului Târgu Lăpuş şi nr.12/24.01.2012 privind preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Maramureş a sectoarelor de drumuri judeţene situate în intravilanul oraşului Ulmeni;
          Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local precum şi ale art. 22 din O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct.12 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se modifică Planul de întreținere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2017 aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.94/27.04.2017 conform anexei la prezenta hotărâre. Restul dispoziţiilor hotărârii rămân nemodificate.
          Art.2. Din economiile valorice care se vor realiza ca urmare a neatingerii preţurilor maximale estimate şi aprobate se vor putea suplimenta cantităţile de lucrări la aceeaşi activitate sau altele necesare, dar fără a se depăşi valoarea totală aprobată.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDETULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr. 299