Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 30 din 28.02.2017

Hotărârea nr. 30 din 28.02.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea predării bunurilor rezultate din proiectul “Măsuri de management privind creșterea gradului de informare și conștientizare din Parcul Național Munții Rodnei”, SMIS-CSNR 16819 către Administrația Parcului Naţional Munții Rodnei

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei de Dezvoltare și Implementare Proiecte; Văzând prevederile pct. 4 din Dispoziţia Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 4340/2016;
          În temeiul art. 91, alin (1) lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă predarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a bunurilor rezultate în urma implementării proiectului „Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publice;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei „Arhitect Şef”;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei R.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 28 februarie 2017. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 28 februarie 2017
Nr. 30