Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 300 din 19.12.2017

Hotărârea nr. 300 din 19.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 51/2003 privind reinventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public județean atestat prin H.G. nr. 934/2002

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu, Hotărârea nr. 56/2017 a Consiliului local Ocna Șugatag, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 51/2003 privind reinventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public județean atestat prin H.G. nr. 934/2002, în sensul abrogării de la art. 1. punctul 1. Ieșiri, nr. crt. 11 – Direcția generală pentru Protecția Copilului, a „poz. – Casă de tip familial Ocna Șugatag”.
          Art.2. În mod corespunzător se modifică inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice și Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 19 decembrie 2017
Nr. 300