Sunteți aici: LegislativHotarariHotărârea nr. 304 din 19.12.2017

Hotărârea nr. 304 din 19.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat reprezentanţilor judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A.

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi Adresa nr. 3310.12.2017 a S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş S.A.”, Adresa înregistrată la nr. 11421/2017 privind demisia doamnei Ilea Ivette Alessandra din funcția de membru în Consiliul de Administraţie la S.C. „Drumuri – Poduri, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, ale Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi amendamentul propus de Comisia pentru buget - finanţe conform Raportului de avizare;
          În baza prevederilor art.18 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal –bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
          Văzând prevederile art. 28 şi 29 din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare;
          Ţinând cont de Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 137/ 2016 privind reprezentarea judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S. C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. d) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se acordă mandat reprezentanţilor judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A. pentru:
  • stabilirea noului cuantum şi aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație al S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A., la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară, garantat în plată;
  • constatarea încetării, prin demisie, a mandatului de membru în Consiliul de administraţie al S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A. a doamnei Ilea Ivette Alessandra;
  • demararea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie la S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A.

          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş” S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 19 decembrie 2017. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare,19 decembrie 2017
Nr. 304
Vezi şi alte hotărâri: « Hotărârea nr. 303 din 19.12.2017