Sunteți aici: ProiecteStrategie

Strategie

MATERIAL DESCĂRCABIL

Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020


Viziunea de dezvoltare a județului Maramureș pentru anul 2035

La orizontul anului 2035, județul Maramureș va fi o comunitate caracterizată prin:

  1. Accesibilitate facilă pentru cetățeni, turiști și oameni de afaceri, un județ cu legături interne de transport rapide, sigure și sustenabile, conectată la principalele fluxuri de persoane, mărfuri și informații din Europa Centrală și de Est;
  2. Acces nediscriminatoriu al populației la servicii publice de calitate, de la apă, canalizare, energie, telecomunicații, până la educație, sănătate, asistență socială, siguranță publică, cultură și agrement, dar și la spații publice atractive, care să contribuie la reducerea fenomenului migrației interne și externe;
  3. O destinație turistică de importanță europeană și un brand național al României, care să valorifice autenticitatea arhitecturii, cultura lemnului, arta populară, folclorul, meșteșugurile și tradițiile locale bine conservate, gastronomia, muzeele, producția culturală contemporană, dar și unicitatea peisajelor, diversitatea resurselor naturale sau moștenirea istorică a județului;
  4. Un județ verde, cu un mediu curat, spații verzi, oportunități atractive de petrecere a timpului liber și de practicare a sporturilor, capabil să conserve natura, peisajele, flora și fauna generoasă de care se bucură, atractiv pentru locuire, turism și agricultură ecologică;
  5. Un mediu de afaceri dinamic, caracterizat prin atractivitatea pentru investiții străine, antreprenoriat local și inovație, dar și prin colaborarea permanentă cu autoritățile locale și mediul universitar, capabil să genereze locuri de muncă bine plătite și bunăstare pentru cetățeni;
  6. O comunitate de oameni educați, inventivi, încrezători, ospitalieri, toleranți, harnici, onești, deschiși către nou și spiritualitate, dar și cu respect pentru tradiții și istorie, și implicați în viața publică;
  7. O administrație publică proactivă, eficientă și interesată permanent de reducerea birocrației, de apropierea serviciilor sale de cetățean și de mediul de afaceri, precum și de implicarea acestora în luarea deciziilor strategice de dezvoltare ale județului.”

Obiectivul Strategic 1. Creșterea conectivității și atractivității județului Maramureș pentru investitori care să realizeze activități inovative și cu valoare adăugată ridicată și pentru turiști

Prioritatea 1.1. Asigurarea accesibilității județului Maramureș și a mobilității persoanelor și mărfurilor


Această prioritate are în vedere creșterea accesului județului Maramureș la granița de vest, de nord, la coridoarele majore de transport din rețeaua TEN-T și la principalele centre urbane din regiune, precum și creșterea mobilității durabile în interiorul acestuia. De asemenea, aceasta va contribui la creșterea accesului populației și firmelor la internetul de mare viteză.

Măsuri:

1.1.1. Asigurarea conectivității județului cu restul regiunii și cu regiunile de graniță (Ucraina) și a coeziunii teritoriale interne (reducerea izolării Maramureș Istoric)

1.1.2 Dezvoltarea infrastructurii de transport rapid care să asigure conectarea județului la rețeaua TEN-T

1.1.3 Creșterea mobilității în zonele urbane ale județului, cu accent pe transport alternativ

1.1.4 Dezvoltarea infrastructurii de comunicații

Prioritatea 1.2. Creșterea oportunităților de ocupare de la nivelul județului Maramureș în vederea utilizării eficiente a resurselor existente și reducerii migrației forței de muncă

Această prioritate are în vedere realizarea de investiții în infrastructura și serviciile de sprijinire a afacerilor și inovării, inclusiv clustere, cu prioritate în domeniile cu potențial de specializare inteligentă ale județului (de ex. industria prelucrării lemnului și a mobilei, a echipamentelor electrice, agro-alimentară, ușoară, a construcțiilor metalice etc.), susținerea diferitelor structuri asociative ale mediului de afaceri, încurajarea antreprenorilor locali și asigurarea pregătirii forței de muncă în strânsă corelare cu cerințele mediului de afaceri local.

Măsuri

1.2.1. Sprijinirea formării de clustere în sectoarele unde au fost identificate aglomerări

1.2.2. Dezvoltarea infrastructurilor suport pentru mediul de afaceri și a celor de cercetare-dezvoltare inovare

1.2.3 Încurajarea antreprenoriatului, sprijinirea asociațiilor de producători (produse agroalimentare ecologice, produse tradiționale atestate) și atragerea investitorilor în sectoarele cu potențial de dezvoltare

1.2.4 Creșterea calității forței de muncă în sectoarele cu potențial de dezvoltare

Prioritatea 1.3. Valorificarea și promovarea resurselor naturale și culturale diversificate ale județului Maramureș în vederea creșterii numărului de turiști și a duratei sejurului

Această prioritate are în vedere realizarea de investiții în infrastructura și serviciile turistice și de agrement, cu o atenție sporită acordată formelor de turism pentru care Maramureșul are cel mai ridicat potențial (cultural-religios, montan, balnear, rural etc.), cu valorificarea durabilă a resurselor naturale, a patrimoniului cultural imaterial și a patrimoniului cultural construit. De asemenea, aceasta implică restaurarea, consolidarea și introducerea în circuitul turistic a monumentelor istorice și realizarea de intervenții în înfrastructura și dezvoltarea ofertei culturale. Nu în ultimul rând, aceasta vizează investiții în infrastructura sportivă și de agrement pentru rezidenți și turiști.

Măsuri:

1.3.1 Dezvoltarea susținută și sustenabilă a formelor de turism cu potențial ridicat la nivel județean

1.3.2 Creșterea ofertei pentru turismul cultural prin conservarea corespunzătoare și valorificarea patrimoniului construit și dezvoltarea infrastructurii culturale

1.3.3 Dezvoltarea infrastructurii de agrement și petrecere a timpului liber

Prioritatea 1.4. Creșterea gradului de valorificare a resurselor materiale și energetice ale județului

Această prioritate implică realizarea de investiții pentru valorificarea potențialului de producere a energiei regenerabile din județ, reducerea consumului de energie convențională, dar și exploatarea durabilă a diferitelor resursele ale subsolului și solului de care dispune Maramureșul.

Măsuri:

1.4.1 Sprijinirea valorificării potențialului de energii regenerabile

1.4.2 Utilizarea sustenabilă a resurselor materiale bogate și diversificate


Obiectivul Strategic 2. Creșterea atractivității județului Maramureș pentru locuitori și asigurarea unei dezvoltări integrate și echilibrate a teritoriului

Prioritatea 2.1. Îmbunătățirea calității vieții tuturor locuitorilor județului prin susținerea polilor de dezvoltare urbană și rurală să ofere servicii publice de calitate

Această prioritate are în vedere realizarea de investiții în infrastructura publică educațională, sanitară și de servicii sociale, concomitent cu sprijinirea sectorului privat și non-guvernamental care furnizează astfel de servicii, dar și cu programe de formare profesională continuă, atragere și menținere în județ a personalului specializat din aceste domenii. De asemenea, se vor sprijini proiecte de adaptarea a pregătirii elevilor la cerințele mediului de afaceri, de reducere a abandonului școlar și măsuri integrate de revitalizare și regenerare a comunităților defavorizate din mediul urban și rural.

Pe de altă parte, în cadrul acestei priorități se vor realiza investiții care vizează creșterea accesului populației la infrastructura tehnico-edilitară, cu precădere în mediul rural și în orașele mici, precum și de creșterea a eficienței energetice a clădirilor publice și de locuit.

Măsuri:

2.1.1 Asigurarea accesului la infrastructură și servicii medicale de calitate pentru toți locuitorii județului (reducerea ratei mortalității și morbidității)

2.1.2 Asigurarea accesului la infrastructură și servicii educaționale și de formare profesională de calitate pentru toți locuitorii județului (reducerea ratei de abandon școlar și creșterea ponderii populației cu studii superioare)

2.1.3 Asigurarea accesului la infrastructură și servicii sociale de calitate (incluziune socială și combaterea sărăciei)

2.1.4 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

2.1.5 Creșterea eficienței energetice a fondului construit

2.1.6 Sprijinirea intervențiilor integrate la nivelul comunităților defavorizate, inclusiv pentru asigurarea incluziunii sociale


Obiectivul Strategic 3. Asigurarea bunei guvernanțe și întărirea relațiilor de cooperare teritorială ale județului Maramureș

Prioritatea 3.1. Îmbunătățirea calității vieții tuturor locuitorilor județului prin susținerea polilor de dezvoltare urbană și rurală să ofere servicii publice de calitate

Această prioritate are în vedere realizarea de intervenții pentru îmbuntățirea capacității de planificare strategică, teritorială, operațională și financiară a autorităților publice locale din județ, dar și dezvoltarea abilităților necesare pentru creșterea absorbției fondurilor externe, europene și guvernamentale. De asemenea, se au în vedere măsuri de dezvoltare a sectorului de servicii publice online de tip e-administrație, care să fie ușor accesibile de către cetățeni și mediul de afaceri.

Măsuri:

3.1.1. Îmbunătățirea capacității de planificare și promovarea implicării actorilor relevanți și locuitorilor în procesul de luare a deciziilor

3.1.2 Implementarea de soluții inovatoare la nivelul administrațiilor publice din județ

3.1.3 Dezvoltarea abilităților de bună guvernanță și leadership în vederea creșterii absorbției fondurilor

Prioritatea 3.2. Creșterea gradului de cooperare națională, transfrontalieră și transnațională a autorităților publice din județ

Această prioritate are în vedere realizarea de măsuri care să promoveze și să încurajeze cooperarea dintre autoritățile administrației publice locale, instituții publice, ONG-uri, mediul de afaceri, mass media și alți actori interesați în procesele decizionale de la nivel județean și local, cât și cooperarea internațională și mai ales transnațională și transfrontalieră pe teme de interes comun.

Măsuri:

3.2.1 Creșterea gradului de cooperare între autoritățile publice la nivel intra-județean

3.2.2 Creșterea gradului de cooperare transfrontalieră și transnațională


Obiectivul Strategic 4. Asigurarea unui management adecvat al resurselor naturale și a riscurilor naturale și antropice în județul Maramureș

Prioritatea 4.1 Protejarea biodiversității și păstrarea diversității fondului forestier, cinegetic și piscicol al județului

Această prioritate are în vedere măsuri de îmbunătățire a conservării biodiversității de la nivelul zonelor protejate din județ, prin elaborarea și implementarea planurilor de management ale siturilor NATURA 2000, precum și extinderea fondului forestier și managementul corespunzător al pădurilor existente.

Măsuri:

4.1.1. Conservarea biodiversității și a habitatelor din județ

4.1.2 Îmbunătățirea gestionării fondului silvic, cinegetic și piscicol al județului

Prioritatea 4.2. Asigurarea calității factorilor de mediu și reducerea riscurilor naturale și antropice la nivelul județului

Această prioritate are în vedere măsuri de finalizarea și întărire a sistemului de management integrat al deșeurilor, aflat în curs de implementare cu fonduri europene, dar și alte intervenții care vizeză reducerea expunerii la riscuri naturale și antropice, precum și îmbunătățirea capacității de management a serviciile profesioniste și voluntare de urgență.

Măsuri:

4.2.1 Asigurarea calității factorilor de mediu

4.2.2 Asigurarea unui management adecvat al riscurilor

4.2.3. Implementarea sistemului de management integrat al deșeurilor


Documente

 


 

Finalizarea portofoliului de proiecte propuse pentru perioada de Planificare 2014-2020