Sunteți aici: StructuraConsiliul JudeteanRegulament de functionareRegulamentul de organizare și funcționare a CJ MaramureșCAPITOLUL I. Constituirea consiliului judeţean, alegerea Preşedintelui şi vicepreşedinţilor

CAPITOLUL I. Constituirea consiliului judeţean, alegerea Preşedintelui şi vicepreşedinţilor

 

Art.1.

(1) Constituirea Consiliului Judeţean se face în termen de 3 zile de la data depunerii jurământului de către preşedintele Consiliului Judeţean. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de către preşedintele Consiliului Judeţean. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau un reprezentant al acestuia.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor judeţeni aleşi. În cazul în care nu se poate asigură această majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste două zile, la convocarea preşedintelui Consiliului Judeţean. Dacă nici a doua reuniune nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către preşedintele Consiliului Judeţean, peste alte două zile, în aceleaşi condiţii.
(3) În situaţia în care Consiliul Judeţean nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenţei fără motive temeinice a consilierilor, preşedintele Consiliului Judeţean va declară vacante, prin dispoziţie, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, urmând să fie completate cu supleanţi, conform procedurilor prevăzute la alineatul (2).
(4) Dacă locurile vacante nu pot fi completate cu supleanţi înscrişi pe listele respective de candidaţi, se va proceda la organizarea alegerilor pentru completarea locurilor vacante în termen de 30 de zile, în condiţiile Legii pentru alegerea autorităţile administraţiei publice locale.
(5) Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacată de cel în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(6) Absenţa consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora,  a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.

 

Art.2. Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de preşedintele Consiliului Judeţean.

 

Art.3.

(1) Consilierii declaraţi aleşi vor alege, prin vot deschis exprimat prin ridicarea mâinii, o comisie de validare alcătuită din 3 consilieri. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.
(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri aleşi pe lista aceluiaşi partid, alianţă politică sau alianţă electorală, precum şi de către consilierii independenţi. Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinut de grupul în cauză.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat într-o hotărâre.

 

Art.4.

(1) Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar.
(2) Şedinţele comisiei de validare se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii membrilor săi.

 

Art.5.

(1) După alegerea comisiei de validare se dispune o pauză, în timpul căreia comisia va examina legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele comisiei şi va propune validarea sau invalidarea mandatelor. În acest scop se întocmeşte un raport.
(2 )În cazul în care consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta constată că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr.67/2004.
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.
(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a conducerii judeţene a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe lista respectivă.
(6) Procedura prevăzută de prezentul articol se aplică şi pentru validarea candidaţilor declaraţi supleanţi, pe locurile de consilier devenite vacante, aceştia trebuind să facă dovada, la data validării, că sunt înscrişi în partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală pe a cărei listă au candidat în alegeri.
(7) Lucrările şedinţei comisiei de validare se consemnează într-un proces verbal semnat de membrii comisiei prezenţi la şedinţă.

 

Art.6.

(1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează într-o hotărâre care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat şi pentru care s-a desfăşurat procedura validării.
(3) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţele de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi, în termen de 5 zile de la comunicare. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează.

 

Art.7.

(1) Consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate depun în faţa Consiliului Judeţean următorul jurământ în limba română: ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Maramureş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: Preşedintele Consiliului Judeţean anunţă începerea ceremoniei de depunere a jurământului de credinţă de către consilierii validaţi şi invită asistenţa să se ridice în picioare. Secretarul judeţului dă citire textului jurământului, după care Preşedintele Consiliului Judeţean invită consilierii validaţi, în ordine alfabetică,  să depună jurământul. La auzirea numelui, fiecare consilier se prezintă la pupitrul special amenajat pentru depunerea jurământului, pe care se vor afla Constituţia României, Biblia, precum şi textul jurământului imprimat în două exemplare pentru fiecare consilier. Consilierul, punând mâna pe Constituţie şi - după caz - pe Biblie, va pronunţa cuvântul„Jur”, după care va semna amândouă exemplarele jurământului. Preşedintele Consiliului Judeţean semnează, de asemenea, jurământul, după care înmânează un exemplar consilierului, împreună cu semnul distinctiv al calităţii de consilier judeţean. Al doilea exemplar al jurământului se depune în dosarul special al şedinţei de constituire.
(3) Consilierii pot depune jurământul şi fără formula religioasă. La solicitarea acestora, formula religioasă nu va fi inclusă în textul jurământului.
(4) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz secretarul judeţului va declanşa procedura validării mandatului primului supleant al listei pe care a fost ales consilierul respectiv.
(5) Consilierii validaţi sunt consideraţi în funcţie din momentul depunerii jurământului de credinţă şi li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al Consiliului Judeţean Maramureş. Legitimaţiile şi semnul distinctiv se confecţionează prin grija Consiliului Judeţean, pe baza modelului aprobat prin hotărâre a Guvernului, iar costul confecţionării acestora se suportă din bugetul propriu. La încheierea mandatului, consilierii judeţeni pot păstra, cu titlu evocativ, legitimaţia şi semnul distinctiv.

 

Art.8.   După depunerea jurământului de către majoritatea consilierilor validaţi, dacă numărul acestora nu este mai mic de 18, Consiliul Judeţean se declară legal constituit, adoptându-se în acest sens o hotărâre cu votul deschis al majorităţii consilierilor validaţi.

 

 Art.9. Hotărârile privind alegerea comisiei de validare şi declararea consiliului judeţean ca legal constituit au caracter constatator, nu sunt producătoare de efecte juridice şi nu pot fi atacate în justiţie.

 

 

Art.10.

(1). În vederea constituirii grupurilor de consilieri, potrivit dispoziţiilor Statutului aleşilor locali se ia o pauză. După reluarea lucrărilor se comunică în plen componenţa grupurilor de consilieri constituite, precum şi liderul fiecărui grup, consemnându-se în procesul verbal al şedinţei.
(2) Consiliul judeţean legal constituit procedează la alegerea celor doi vicepreşedinţi. Candidaturile pentru alegerea vicepreşedinţilor se propun de către preşedinte, grupurile de consilieri sau de consilierii ce nu aparţin nici unui grup.
(3) Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului judeţean se face cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.
(4) Fiecare consilier primeşte un buletin de vot, pentru funcţia de vicepreşedinte, pe care sunt înscrise, în ordinea propunerii, numele tuturor candidaţilor pentru funcţia respectivă. Exprimarea votului se face prin înscrierea literei (X) în caseta corespunzătoare opţiunii „DA” pentru un singur candidat şi a opţiunii „NU” pentru toţi ceilalţi candidaţi, în funcţie de opţiune.
(5) În situaţia în care niciun candidat nu a întrunit votul majorităţii consilierilor în funcţie se organizează turul doi de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care participă primii doi consilieri, în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute în primul tur de scrutin. Dacă în urma organizării turului doi de scrutin niciunul din candidaţi nu obţine votul majorităţii consilierilor în funcţie, alegerea vicepreşedintelui respectiv se va face într-o altă şedinţă, când vor putea fi făcute noi propuneri.
(6) Dacă se înregistrează balotaj între candidaţi se va organiza un tur de departajare între candidaţii aflaţi în această situaţie.
(7) După alegerea primului dintre vicepreşedinţi, după aceeaşi procedură, se trece la alegerea celui de al doilea vicepreşedinte.

 

Art.11. 

(1) Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului judeţean va fi consemnată în hotărâri distincte.
(2) Pe întreaga durată a exercitării mandatului vicepreşedinţii îşi păstrează calitatea de consilier judeţean.
 

Art.12.

(1) Mandatul vicepreşedinţilor începe la data alegerii lor în aceste funcţii şi încetează odată cu încetarea mandatului Consiliului Judeţean.
(2) Încetarea mandatului de consilier, are ca efect încetarea de drept, la aceeaşi dată şi a mandatului de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.
(3) Vicepreşedinţii pot fi eliberaţi din funcţiile respective cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie la propunerea a cel puţin o treime din numărul acestora. Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor Consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului Consiliului Judeţean.