Sunteți aici: StructuraConsiliul JudeteanRegulament de functionareRegulamentul de organizare și funcționare a CJ MaramureșCAPITOLUL II. Protecţia legală a consilierilor judeţeni, grupurile de consilieri, drepturile şi obligaţiile consilierilor judeţeni

CAPITOLUL II. Protecţia legală a consilierilor judeţeni, grupurile de consilieri, drepturile şi obligaţiile consilierilor judeţeni

Art.13.

(1) Mandatul consilierului judeţean încetează înainte de termen în condiţiile Legii nr. 393/2004 cu modificările şi completările ulterioare în următoarele situaţii:

 • incompatibilitate;
 • schimbarea domiciliului într-o unitate administrativă ce nu aparţine judeţului Maramureş;
 • lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale Consiliului judeţean;
 • imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutiv, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
 • condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
 • punerea sub interdicţie judecătorească;
 • pierderea drepturilor electorale;
 • pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales
 • deces

(2) Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier se constată printr-o hotărâre a Consiliului judeţean, secretarul judeţului declanşând procedura de validare a mandatului primului supleant al listei pe care a fost ales consilierul respectiv.


Art.14.

(1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.

(4) Prevederile de mai sus se aplică şi consilierilor independenţi.

(5) Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.
(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.


Art.15.

(1) Pe timpul exercitării mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte al consiliului judeţean se suspendă contractul de muncă sau actul de numire a acestora în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice, respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale.
(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, mai puţin educatorii şi învăţătorii, precum şi cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii de cultură şi artă.


Art.16.

(1) În funcţiile deţinute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate în condiţiile art. 14 alineatul (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.
(2) Funcţiile de conducere deţinute anterior de preşedinte şi vicepreşedinţi în cadrul unei instituţii ori autorităţi publice, respectiv la regii autonome sau la societăţi comerciale cu capital integral ori majoritar de stat sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, pot fi ocupate numai prin delegare, pe durata exercitării mandatului de către titular.
(3) În cazul în care, pe durata exercitării mandatului de către persoanele care ocupă funcţiile de preşedinte ori vicepreşedinte, au loc reorganizări ale persoanei juridice, acestea sunt obligate să comunice persoanelor ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate noile locuri de muncă stabilite, corespunzător celor deţinute de acestea, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(4) La încetarea mandatului de preşedinte sau vicepreşedinte al ConsiliuluiJjudeţean, persoanele în cauză îşi reiau activitatea în executarea aceloraşi contracte de muncă sau acte de numire. La stabilirea clasei şi gradului de încadrare se vor lua în calcul şi perioadele lucrate în funcţiile de demnitate publică alese.
(5) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activităţii în funcţia deţinută anterior alegerii, persoana în cauză se va putea adresa instanţei de judecată competente, cererea fiind scutită de taxă de timbru judiciar.
(6) Timp de 2 ani de la data încetării mandatului, persoanelor în cauză nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori acestea nu pot fi eliberate din funcţie pe motive ce nu le sunt imputabile.
(7) La încetarea mandatului, preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare sau sunt pensionari, beneficiază, la cerere, de calcularea sau, după caz, de recalcularea pensiei, luându-se în calcul şi indemnizaţiile lunare primite, în condiţiile legii.


Art.17.

(1) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean nu li se acordă indemnizaţie de şedinţă. Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate este de 5% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Consiliului Judeţean.
(2) Indemnizaţia de şedinţă se acordă pentru o şedinţă de consiliu şi pentru 1-2 şedinţe ale comisiilor de specialitate, organizate lunar, potrivit legii.
(3) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) - (4) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului judeţean.
(4) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.
(5) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.
(6) Consilierii care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.
(7) Consilierii judeţeni care se deplasează din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţe ale Consiliului Judeţean sau lea comisiilor de specialitate, precum şi alte activităţi la care participă în calitate de consilier judeţean, vor primi contravaloarea transportului sau echivalentul a 7,5 l benzină/100 km, în cazul în care folosesc pentru deplasare autoturismul propriu.


Art.18.

(1) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii. De asemenea, ei au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.
(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean beneficiază de concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.
(3) Pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, preşedintele Consiliului Judeţean are obligaţia de a informa, în prealabil, Consiliul Judeţean, indicând durata acestora şi perioada în care vor avea loc. În cazuri de urgenţă, informarea se va face în prima şedinţă de consiliu, organizată după terminarea concediului.
(4) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum şi durata acestora, în cazul vicepreşedinţilor, se aprobă de către preşedinte. 

(5) Durata exercitării mandatului de preşedinte şi de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean constituie vechime în muncă şi în specialitate şi se ia în calcul la promovare şi la acordarea tuturor drepturilor băneşti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea şi la recalcularea pensiei.

 

Art.19.

(1) Consilierii judeţeni au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.
(2) Consilierii judeţeni beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului judeţean.
 (3) Dreptul consilierilor judeţeni de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(4) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a consilierilor judeţeni, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.
(5) Dreptul de asociere este garantat consilierilor judeţeni.
(6) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate.
(7) În cazul nerespectării prevederilor precedente, preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni vor suporta cheltuielile deplasării.


Art.20.

(1) Consilierii judeţeni, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.
(2) Consilierii judeţeni sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
(3) Consilierii judeţeni sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, Consiliul Judeţean poate permite participarea la vot a consilierului.


Art.21.

(1) Consilierii judeţeni sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.
(2) Consilierii judeţeni sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis consilierului judeţean să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
(3) Consilierii judeţeni au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.
(4) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului judeţului.
(5) Consilierii judeţeni au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.
(6) Consilierii judeţeni, preşedintele şi vicepreşedinţii ConsiliuluiJjudeţean nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare.
(7) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în următoarele cazuri:

 • îmbolnăvire, dovedită cu certificat medical;
 • deplasare în interes de serviciu dovedită cu ordinul de deplasare;
 • concediu de odihnă;
 • concediu fără plată;
 • delegaţii oficiale în străinătate.

(8) Consilierii judeţeni nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.
(9) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii judeţeni depun declaraţia de avere în termen de 15 zile de la data validării în funcţie, la persoana desemnată de secretarul judeţului.
(10) Prevederile legale în vigoare privitoare la declaraţia de avere se aplică în mod corespunzător.


Art.22.

(1) Fiecare consilier poate adresa întrebări preşedintelui, vicepreşedinţilor, secretarului judeţului, precum şi conducătorilor direcţiilor şi compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Judeţean.
(2) Prin întrebare se solicită o informaţie cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde de regulă imediat sau obligatoriu la următoarea şedinţă.


Art.23. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în termenele

prevăzute de lege.


Art.24. Preşedintele Consiliului Judeţean este obligat ca, prin intermediul secretarului judeţului şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţia consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 20 de zile, informaţiile necesare îndeplinirii mandatului


Art.25.

(1) Petiţiile adresate Consiliului Judeţean vor fi înregistrate în registrul special, analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale.
(2) Consiliul judeţean va analiza semestrial activitatea de soluţionare a petiţiilor.