Sunteți aici: StructuraConsiliul JudeteanRegulament de functionareRegulamentul de organizare și funcționare a CJ MaramureșCAPITOLUL III. Desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean, elaborarea proiectelor de hotărâri, procedura de vot

CAPITOLUL III. Desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean, elaborarea proiectelor de hotărâri, procedura de vot

SECŢIUNEA I.  Desfăşurarea şedinţelor Consiliului Judeţean

 

Art.26.

(1) Şedinţele Consiliului Judeţean încep cu efectuarea apelului nominal, realizat de secretarul judeţului, se desfăşoară în prezenţa majorităţii consilierilor în funcţie şi sunt conduse de Preşedintele Consiliului Judeţean sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedintele desemnat, prin dispoziţie, de către preşedinte. În situaţia în care lipseşte atât preşedintele, cât şi vicepreşedintele desemnat ori nu a fost desemnat niciun vicepreşedinte, şedinţa va fi condusă de vicepreşedintele sau consilierul desemnat în acest scop de consiliu, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.

(2) Şedinţa ConsiliuluiJjudeţean se întrerupe în situaţia în care, pe timpul desfăşurării, numărul consilierilor prezenţi în sală se reduce sub cvorumul necesar. Dacă acest cvorum nu poate fi asigurat, şedinţa se încheie urmând ca punctele de pe ordinea de zi ne adoptate să fie înscrise pe ordinea de zi a viitoarei şedinţe.

(3) Lucrările şedinţei consiliului judeţean pot fi suspendate de către preşedinte pentru cel mult 30 de minute pentru motive temeinice, din iniţiativă proprie sau la solicitarea liderilor grupurilor de consilieri. Sunt considerate motive temeinice următoarele:

  • pauze pentru consultări solicitate de grupurile de consilieri pentru stabilirea poziţiei grupului într-o chestiune adusă în dezbatere pe timpul şedinţei;
  • pauze necesare pentru desfăşurarea activităţii unor comisii solicitate să se pronunţe într-o chestiune dezbătută de consiliu;
  • pauze de consultare între preşedinte şi liderii grupurilor de consilieri, în vederea asigurării prezenţei consilierilor pentru desfăşurarea legală a şedinţei;
  • în situaţia în care, după adresarea de avertismente şi chemare la ordine, desfăşurarea lucrărilor şedinţei este perturbată, urmând a se desfăşura consultări între preşedinte şi liderii grupurilor de consilieri pentru asigurarea ordinii pe timpul desfăşurării şedinţei;
  • defecţiuni în asigurarea condiţiilor tehnice pentru desfăşurarea şedinţei (iluminat, temperatură sau alte asemenea);
  • desfăşurarea unor operaţiuni impuse de procedurile ce se desfăşoară în cadrul şedinţei şi care presupun activităţi ce nu se pot desfăşura în sala de şedinţă (editare de buletine de vot, solicitarea pe timpul şedinţei de informaţii necesare în procesul adoptării hotărârilor, pregătirea altor materiale solicitate pe timpul şedinţei).
  • participarea consilierilor la diverse festivităţi sau ceremonialuri.

(4) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte de preşedintele Consiliului Judeţean sau de către cel ce a cerut convocarea şedinţei extraordinare şi cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, declaraţii politice, întrebări, interpelări, petiţii sau alte probleme propuse de preşedinte, vicepreşedinţi, consilieri, comisii de specialitate, secretarul judeţului sau de cetăţeni.


Art.27.

(1) Consilierii prezenţi la şedinţe trebuie să-şi înregistreze prezenţa într-o evidenţă ţinută prin grija secretarului judeţului.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă va trebui să comunice acest lucru preşedintelui Consiliului Judeţean sau secretarului judeţului.


Art.28.

(1) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean.
(2) Dezbaterea proiectelor de hotărâri în şedinţele extraordinare şi cele convocate de îndată se va putea face şi în lipsa avizelor comisiilor de specialitate şi a rapoartelor compartimentelor de resort. În cadrul acestor şedinţe vor putea fi dezbătute numai problemele care au determinat convocarea şedinţei extraordinare sau de îndată.
(3) Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.
(4) După efectuarea prezentărilor prevăzute mai sus se trece la dezbateri.
(5) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole. Amendamentele (de fond sau de redactare) se supun votului înaintea textului propus prin proiectul de hotărâre, în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul unui amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.


Art.29.

(1) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt, fiind obligaţi să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
(2) Cel care conduce şedinţa poate propune consiliulu,i spre aprobare, timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.


Art.30. Preşedintele va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor. Această prevedere se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la acest regulament.


Art.31. Preşedintele consiliului sau liderul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii. Cererea se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.


Art.32. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.


Art.33. Este interzisă folosirea telefoanelor celulare în şedinţele Consiliului Judeţean.


Art.34. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor şedinţei este perturbată, preşedintele poate întrerupe dezbaterile şi poate dispune eliminarea din sală a persoanelor, altele decât consilierii.

 

SECŢIUNEA a II-a. Elaborarea proiectelor de hotărâri

 

Art.35.

(1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri aparţine preşedintelui consiliului, vicepreşedinţilor, consilierilor şi cetăţenilor. Redactarea proiectelor se face de către cei care propun, cu sprijinul compartimentelor din aparatul de specialitate al consiliului judeţean.

(2) Proiectele de hotărâri trebuie însoţite de o expunere de motive şi redactate în forma prevăzută de lege.


Art.36.

(1) Proiectele de hotărâri se înscriu în ordinea de zi prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului. Ele se aduc la cunoştinţa consilierilor şi a compartimentelor aparatului de specialitate al consiliului judeţean, în termenele prevăzute de lege, prin grija secretarului judeţului.
(2) De asemenea, proiectele de hotărâri se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate pentru analiză.


Art.37. Înainte cu cel puţin 30 de zile de la supunerea spre analiză şi adoptare a proiectelor de hotărâri normative, Consiliul Judeţean va publica un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, îl va afişa la sediu într-un spaţiu accesibil publicului şi va fi transmis către mass-media local.


Art.38. Anunţul va cuprinde o expunere de motive sau un referat de fundamentare privind necesitatea adoptării hotărârii normative propuse, textul complet al proiectului de hotărâre, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii, cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre normativă.


Art.39.

(1) La publicarea anunţului Consiliul Judeţean, se va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre normativă supus dezbaterii publice.
(2) La solicitarea scrisă a unei asociaţii legal constituite sau a unei autorităţi publice, Consiliul Judeţean va organiza o întâlnire în care să dezbată public proiectul de hotărâre normativă.


Art.40.

(1) După examinarea proiectelor sau propunerilor, comisia de specialitate şi compartimentul de resort din aparatul de specialitate întocmesc câte un raport cu privire la adoptarea sau, după caz, modificarea ori respingerea proiectelor sau propunerilor examinate.
(2) Rapoartele şi avizele necesare se transmit secretarului judeţului, care asigură cunoaşterea lor de către preşedinte, vicepreşedinţi şi de către consilieri.


Art.41. Proiectele de hotărâri şi propunerile, avizate de comisiile de specialitate şi însoţite de rapoartele compartimentelor de resort din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean, se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa pe a cărei ordine de zi au fost introduse.


Art.42. 

(1) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a propunerilor este precedată de prezentarea de către iniţiator a motivelor care au condus la promovarea proiectului, a raportului de specialitate şi a avizului comisiei.
(2) Raportul de specialitate este prezentat de şeful direcţiei sau serviciului respectiv, iar avizul comisiei de preşedintele acesteia sau de către un alt membru.


Art.43.

(1) Cetăţenii cu domiciliul în judeţul Maramureş pot propune Consiliului Judeţean, spre dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri.
(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a judeţului, ce provin din cel puţin 20 de unităţi administrativ-teritoariale din judeţ.
(3) Iniţiatorii depun la secretarul judeţului forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul va fi afişat spre informare publică prin grija secretarului judeţului.
(4) Iniţiatorii asigură întocmirea listelor de susţinători pe formulare puse la dispoziţie de secretarul judeţului.
(5) Listele de susţinători vor cuprinde numele, prenumele şi domiciliul, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate şi semnăturile susţinătorilor.
(6) Listele de susţinători pot fi semnate numai de către cetăţenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza judeţului.
(7) După depunerea documentaţiei şi verificarea acesteia de către secretarul judeţului, proiectul de hotărâre va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului judeţean.

SECŢIUNEA a III-a. Procedura de vot

 

Art.44.

(1) Votul consilierilor este personal şi poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul hotărăşte, la propunerea preşedintelui, ce modalitate de vot va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită procedură de vot.


Art.45. 

(1) Votarea prin apel nominal se face în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor „pentru” şi „contra”. Secretarul judeţului dă citire numelui şi prenumelui consilierului, fiecare consilier răspunde „pentru” sau „contra”.
(2) După terminarea apelului se repetă numele şi prenumele consilierilor care au lipsit la apel.


Art.46.

(1) Pentru votul secret se folosesc buletine de vot. Buletinele de vot vor avea aplicată pe verso, ştampilă de control, ştampila consiliului judeţean.
(2) Exprimarea votului se face prin marcarea semnului (X) în caseta corespunzătoare opţiunii „DA” sau „NU”.
(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. Sunt considerate nule acele buletine pe care nu a fost exprimată opţiunea („da” sau „nu”) sau au fost exprimate ambele opţiuni ori au fost folosite alte buletine de vot care nu au aplicată ştampila de control.
(4) Procedurile de vot sunt asigurate de comisia de validare cu sprijinul secretarului judeţului.


Art.47. 

(1) Hotărârile şi alte acte sau propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul cere o altă majoritate.
(2) Abţinerile se contabilizează la voturi contra.