Sunteți aici: StructuraConsiliul JudeteanRegulament de functionareRegulamentul de organizare și funcționare a CJ MaramureșCAPITOLUL IV. Comisiile de specialitate

CAPITOLUL IV. Comisiile de specialitate

Art.48. După constituire Consiliul Judeţean organizează un număr de 8 comisii de specialitate, fiecare având 7-9 membri. Domeniile de activitate şi denumirea comisiilor sunt cele din anexa nr. 1, care face parte integrantă din acest regulament.


Art.49. 

(1) Un consilier poate face parte din 1-3 comisii.
(2) Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup de consilieri în fiecare comisie se determină în funcţie de numărul de mandate obţinut de grupul în cauză.


Art.50.

(1) Fiecare comisie are un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar.
(2) Numărul de funcţii de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar ce se cuvin fiecărui grup de consilieri se determină în funcţie de numărul de mandate obţinut de grupul în cauză, iar repartizarea acestora pe comisii se face prin negocieri între grupuri pentru fiecare funcţie având prioritate, în limita funcţiilor cuvenite, grupul cel mai mare.
(3) Preşedintele comisiei asigură reprezentarea acesteia în raporturile sale cu consiliul şi cu celelalte comisii. El conduce şedinţele comisiei, poate propune ca la lucrările acesteia să participe şi alte persoane din afara ei, dacă interesele efectuării lucrării o cer; are acces la lucrările celorlalte comisii; îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament. În lipsa preşedintelui, atribuţiunile acestuia sunt îndeplinite de vicepreşedinte.
(4) Secretarul comisiei asigură redactarea actelor (rapoarte, avize, procese verbale) şi efectuează numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei acesteia, efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei.


Art.51. 

(1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedinte  - sau, în lipsa acestuia, de vicepreşedinte - cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţă.
(2) Participarea consilierilor la şedinţele comisiei este obligatorie.
(3) În caz de absenţă nejustificată, consilierul în cauză nu primeşte indemnizaţia de şedinţă. Dacă absenţele continuă, preşedintele comisiei poate propune consiliului înlocuirea lui din comisie, poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare.


Art.52. 

(1) Şedinţele comisiei, de regulă, nu sunt publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să participe şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai presei, specialişti, consilieri care au făcut propuneri ce stau la baza lucrărilor acesteia (autori de proiecte de hotărâri, de propuneri de amendamente sau de rapoarte de anchetă), funcţionari, specialişti din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean. Persoanele invitate nu au dreptul de a participa la vot, ele însă pot fi ascultate în cadrul şedinţei.
(2) Comisiile de specialitate avizează proiectele de hotărâri, efectuează anchete, hotărăsc asupra altor probleme trimise de consiliu spre avizare şi întocmesc rapoarte pe care le prezintă consiliului.


Art.53. 

(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.
(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta raportul sau avizul comisiei pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
(3) Avizele vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, amendamentele şi propunerile acceptate, cele respinse, cât şi opiniile separate ale consilierilor care au votat împotrivă.
(4) Avizul întocmit se prezintă secretarului judeţului, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, odată cu ordinea de zi.


Art.54.

(1) Comisia lucrează în plen şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor săi.
(2) Votul în comisie este, de regulă, deschis. În anumite situaţii, hotărâte prin vot de membri acesteia, se poate recurge şi la vot secret.
(3) În caz de balotaj, votul preşedintelui este decisiv.


Art.55. Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiei se încheie procese verbale. Acestea pot fi puse la dispoziţia altor persoane decât membrii comisiei numai cu încuviinţarea preşedintelui comisiei, afară de cazul în care şedinţa a fost publică.


Art.56. Cu respectarea prevederilor art. 56, alin. (7) din Legea nr. 215/2001 se pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare. Aceste comisii se organizează din iniţiativa preşedintelui Consiliului Judeţean sau din iniţiativa unei treimi din numărul consilierilor.