Sunteți aici: StructuraConsiliul JudeteanRegulament de functionareRegulamentul de organizare și funcționare a CJ MaramureșCAPITOLUL V. Registrul de interese, sancţiuni şi demisii

CAPITOLUL V. Registrul de interese, sancţiuni şi demisii

SECŢIUNEA I. Registrul de interese

 

Art.57. 

(1) Consilierii judeţeni sunt obligaţi să îşi facă publice interesele personale printr-o declaraţie pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul judeţului.
(2) Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretarul judeţului într-un dosar special, denumit registru de interese.
(3) Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite instituţiei prefectului şi se vor păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.
(4) Modelul declaraţiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor.


Art.58. 

(1) Consilierii judeţeni au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

 1. soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
 2. orice persoană fizică sau juridică, cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
 3. o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;
 4. o altă autoritate din care fac parte;
 5. orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
 6. o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

(2) În declaraţia privind interesele personale, consilierii judeţeni vor specifica:

 1. funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor;
 2. veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective;
 3. participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii;
 4. participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 10.000 lei;
 5. asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;
 6. bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;
 7. funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie;
 8. bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori;
 9. lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte;
 10. cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primită de consilierii judeţeni într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi;
 11. orice alte interese, stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean, în cazul preşedintelui şi vicepreşedintelui acestuia şi al consilierilor judeţeni.

 

Art.59.

(1) Consilierii judeţeni nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei.
(4) Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor alineatului (1) sunt nule de drept, potrivit dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

Art.60. Declaraţia privind interesele personale se depune după cum urmează:

 1. în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor judeţeni;
 2. în termen de 15 zile de la alegere, în cazul preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean;
 3. în termen de 15 zile de la depunerea jurământului, de către consilierii validaţi după constituirea Consiliului Judeţean.

 

Art.61.

(1) Consilierii judeţeni au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară.
(2) Secretarul judeţului va transmite instituţiei prefectului până la data de 1 martie a fiecărui an, un exemplar al declaraţiilor reactualizate.

 

Art.62.

(1) Nedepunerea declaraţiei privind interesele personale în termenul prevăzut atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.
(2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a Consiliului Judeţean.
(4) Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art. 60 lit. j) sunt supuse confiscării.
(5) Fapta consilierilor judeţeni de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

 

Art.63. Persoanele care asistă la şedinţele Consiliului Judeţean, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte acest regulament de organizare şi funcţionare. În cazul în care preşedintele constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia.

 

SECŢIUNEA a II-a. Sancţiuni

 

Art. 64.

(1) Consilierii judeţeni răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
(2) Consilierii răspund în nume propriu pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.
(3) În procesul verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.


Art.65.

(1) Încălcarea, cu vinovăţie, de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

(2) Sancţiunile descrise la literele a) – d) se aplică de către preşedinte, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.

(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e) – f), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.
(4) La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.
(5) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav - chiar pentru prima dată - dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.
(6) Chemarea la ordine se înscrie în procesul verbal de şedinţă. Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
(7) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca fiind satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.
(8) În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.
(9) În caz de opunere la eliminarea din sală, „lucrările şedinţei se suspendă, preşedintele solicitând liderului grupului respectiv de consilieri să asigure punerea în aplicare a sancţiunii, după care lucrările şedinţei sun reluate”.


Art.66.

(1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.
(3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.
(4) Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pentru perioada respectivă.
(5) În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui.


Art.67.

(1) Sancţiunile prevăzute la art. 65 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.
(3) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele consiliului. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 65 alin. (1) lit. a) - d).
(4) Sancţiunile prevăzute la art. 65 alin. (1) literele a) -d) se pot aplica în mod corespunzător şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean, pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilier.


Art.68.

(1) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de vicepreşedinţii consiliului judeţean, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancţiuni:

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a preşedintelui Consiliului Judeţean. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţă consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c), cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.
(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) poate fi făcută numai dacă se face dovada că vicepreşedintele Consiliului Judeţean a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din judeţ.


Art.69.

(1) Împotriva sancţiunii prevăzute la art. 65 alin. (1) lit. c) şi d) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.
(2) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 65 alin. (1), în cazul vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean, în calitatea acestora de consilier, nu are niciun efect asupra exercitării de către cei în cauză a mandatului încredinţat de consiliu.