JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind aprobarea Caietului de obiective pentru Ansamblul Folcloric Național ,,Transilvania” Baia Mare, elaborat în vederea analizării noului proiect de management

          Având în vedere Referatul nr.13706/08.09.2020 întocmit de Colectivul de lucru în vederea stabilirii caietului de obiective pentru întocmirea proiectului de management la instituția publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Maramureș;
          Ținând cont de prevederile:
  • art. 11 și 12 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
  • Anexa nr. 3 din Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 191 alin. (1) lit. f) şi ale art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se aprobă Caietul de obiective pentru Ansamblul Folcloric Național,,Transilvania” Baia Mare, elaborat în vederea analizării noului proiect de management, cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
          Art.2. Caietul de obiective prevăzut la art. 1 va fi adus la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Maramureș și al Ansamblului Folcloric Național,,Transilvania” Baia Mare, precum și prin publicare pe site-ul celor 2 instituții.
          Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Ansamblului Folcloric Național,,Transilvania” Baia Mare.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer ZETEA
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Nr. 430 
Data: 10.09.2020

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.