JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind aprobarea Caietului de obiective pentru Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș elaborat în vederea analizării noului proiect de management

          Având în vedere Referatul nr. 13751 / 2020 întocmit de Colectivul de lucru în vederea stabilirii caietului de obiective pentru întocmirea unui nou proiect de management la instituția publică de cultură, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Maramureș;
          Ținând cont de prevederile:
  • art. 11 și 12 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
  • Anexa nr. 3 din Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 191 alin. (1) lit. f) şi ale art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se aprobă Caietul de obiective pentru Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș elaborat în vederea analizării noului proiect de management, cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
          Art.2. Caietul de obiective aprobat conform art. 1 va fi adus la cunoștință publică prin afișarea acestuia la sediul Consiliului Județean Maramureș și al Muzeului de Etnografie și Artă Populară Maramureș, precum și prin publicare pe sitte-ul celor 2 instituții.
          Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Muzeului de Etnografie și Artă Populară Maramureș.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN

Nr. 437
Data: 11.09.2020

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.